◆ You are here: 投資人專區>股利分派

現金股利 NT$8.87765192/share
股票股利 NT$/share
除息交易日 2018/07/31
除權交易日
現金股利交付日 2018/09/03
股票股利交付日
盈餘年度 現金股利 股票股利 股東會日期
股利 (NT$/股) 除息交易日 盈餘配股 (NT$/股) 公積配股 (NT$/股) 除權交易日 除權參考價 (NT$)
2017 10 2017/06/14 2017/05/18
2016 9 2016/06/20 0 0 2016/05/20
2014 6 2015/06/08 0 0 2015/05/12
2013 5 2014/05/15 0 0 2014/04/29
2012 1.736 2013/07/03 1.124 0 2013/07/03 2013/06/04